top of page

    Виконання кваліфікаційної бакалаврської роботи – це заключний етап навчання студентів в університеті.

    Мета кваліфікаційної бакалаврської роботи – систематизувати, зміцнити й розширити теоретичні та практичні знання, набути навичок творчого вирішення інженерних завдань у обраній спеціальності.

    Підставою для розробки кваліфікаційної бакалаврської роботи є завдання на проектування, в якому вказуються тема й вихідні дані.

    Тематику кваліфікаційних бакалаврських робіт визначає кафедра. Теми повинні відповідати галузевій спеціалізації, сучасному розвитку науки і техніки в частині організації виробничих процесів на проектованому підприємстві, виробничій потужності й асортименту продукції, що випускається, закономірностям науково-технічного прогресу та росту ефективності виробництва з урахуванням екологічних та економічних проблем.   Окремі теми кваліфікаційних бакалаврських робіт можуть бути пов'язані з тематикою науково-дослідних робіт кафедри.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ бакалаврської роботи

Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної кваліфікаційної бакалаврської роботи для студ. спец. 7.05170102 “Технологія жирів і жирозамінників” напряму 0917 “Харчова технологія та інженерія” ден. та заоч. форм навчання /Уклад.: Т.Т. Носенко, Є.І. Шеманська. –  К.: НУХТ, 2010.- 46 c.

bottom of page