top of page

    Курсове проектування є підготовчим етапом до виконання дипломного проекту і має за мету:

 

   систематизувати, закріпити і розширити теоретичні і професійні знання зі спеціальності та використати їх для вирішення конкретних наукових, технічних, економічних і виробничих завдань, спрямованих на підвищення ефективності олієдобуваючого, жиропереробного або косметичного підприємства;

 

   розвинути навички самостійної роботи і оволодіння методами інженерного пошуку, дослідження і експериментування для вирішення завдань, що ставляться в курсовому проекті;

 

   поглибити знання чинних нормативно-технічних документів; наблизити професійно-практичну підготовку студента до потреб виробництва.

   Завдання курсового проектування полягає в тому, щоб студент, використовуючи одержані в університеті знання і зібрані під час технологічної та переддипломної практики або за місцем роботи матеріали, самостійно розробив проект відповідно до заданої теми.

    До виконання курсового проекту студент приступає після отримання завдання на курсовий проект. Керівник роз’яснює студенту суть завдання, рекомендує основну літературу, видає вихідні дані до виконання курсового проекту і встановлює основні етапи роботи та терміни їх виконання, що оформлюється у вигляді календарного плану.

    Бланк завдання (форма № Н-6.01) заповнюється і підписується студентом та візується керівником курсового проекту.

Курсовий проект з дисципліни “Проектування підприємств галузі з основами САПР»

складається з розрахунково-пояснювальної записки і графічної частини.

Розрахунково-пояснювальна записка включає в себе:

             титульний аркуш,

             завдання на курсовий проект,

       а також розділи:

Анотація (реферат)

Зміст

 Вступ

1. Вибір і обгрунтування проектних рішень

1.1 Структура та опис цеху (або ділянки)

1.2 Аналіз та вибір асортименту продукції

1.3 Аналіз способів виробництва та обгрунтування їх вибору

2. Технологічні розрахунки

2.1 Таблиця вихідних даних для розрахунку продуктів

2.2 Розрахунок продуктів запроектованого асортименту

2.3 Зведений продуктовий баланс цеху (або ділянки)

3. Проектування технологічного процесу

3.1 Блок-схема та опис загальних операцій виробництва

3.2 Опис апаратурно-технологічної схеми

3.3 Підбір технологічного обладнання виробничого цеху (або ділянки)

3.4 Розрахунок виробничих площ або розрахунок основного апарату

3.5 Схема технохімічного контролю виробництва

3.6 Нормативні характеристики сировини та готової продукції

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

 

Графічна частина включає:

Апаратурно-технологічна схема з позначенням технологічних потоків

та специфікацією обладнання – 1 лист формату А1

План виробничої ділянки (цеху) з компоновкою обладнання

або будова (розріз) основного апарату – 1 лист формату А1

Зміст НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ курсової роботи

з дисципліни «Інновації в технологіях олійної та косметичної галузей»

в 2018 -2019 навч .році

Реферат

Зміст

Перелік умовних позначень (в разі потреби)

Вступ

1. Аналіз науково-теххнічної та патентної літератури

2. Обгрунтування необхідності науково-дослідної роботи

3. Експериментальна частина

3.1. Опис методики проведення досліджень

3.2. Результати досліджень та їх аналіз

4. Технологічна частина

4.1. Аналіз існуючих технологій та впровадження наукових розробок в технологічний процес

4.2. Переваги і техніко-економічний ефект від впровадження нових технологічних рішень

4.3. Організація виробничого потоку

Висновки

Перелік використаних джерел

Додатки

 

До графічної частини науково-дослідної курсової роботи можуть входити схеми (наприклад, схема установки, технологічного процесу тощо), діаграми, графіки, плакати, що використовують як наочний матеріал під час захисту.

Презентація

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

1. Метод. вказівки до викон. диплом. проекту для студ. спеціальності 181 «Харчові технології» освітнього ступеня «бакалавр» усіх форм навч. / уклад.  В.Г. Юрчак, В.М. Кошова, В.І. Бабенко, О.І. Гашук, О.О. Євтушенко. Н.П. Івчук, Т.І. Іщенко, С.Й. Крижановський, В.М. Махинько, А.Г. Пухляк, Ю.М. Резніченко, З.М. Романова, В.М. Сидор, Н.М. Ющенко― К.: НУХТ, 2017. ― 45 с.
 2. Проектування підприємств галузі [Електронний ресурс]: метод. рекомендації до викон. курсового проекту для студ. напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» ден. та заоч. форм навч. / уклад.: Є.І Шеманська, І.Г. Радзієвська – К.: НУХТ, 2014. – 27 с.

bottom of page