top of page

Викладачі

Зав.кафедрою, професор Носенко Т.Т.

Завідувач кафедри технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів, доктор технічних наук Носенко Тамара Тихонівна.

   У 1983 році закінчила Київський Державний університет ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Біолог-фізіолог рослин. Викладач біології та хімії».

   У Національному університеті харчових технологій працює із 1995 року, вчене звання доцента одержала у 2003 році. Докторську дисертацію на тему «Наукові засади ресурсоощадних технологій переробки насіння олійних культур» захистила в 2016 році, доктор технічних наук з 2016 р. Загальний стаж науково-педагогічної роботи 20 років (всі у Національному університеті харчових технологій).

   Пріоритетний напрям наукових розробок Носенко Т.Т. – удосконалення функціонально-технологічних властивостей білків із використанням ферментних препаратів. Носенко Т.Т. розроблені технології переробки шротів насіння олійних культур для виробництва білкових ізолятів з покращеними властивостями, які можуть використовуватись у виробництві м’ясних виробів, хлібобулочних, кондитерських тощо.

Носенко Т.Т. приймає активну участь у наукових конференціях, з’їздах, в першу чергу міжнародних. Зокрема, у 9-му Конгресі Європейської Федерації Ліпідів «Oils, Fats and Lipids for a Healthy and Sustainable World» (2011, Роттердам, Нідерланди), 10-му Конгресі Європейської Федерації Ліпідів «Fats, Oils and lipids: from science and Technology to Health» (2012, Краків, Польща).

   Співавтор понад 180 публікацій, серед яких 134 наукові статті та матеріали і тези доповідей на міжнародних наукових конференціях, один навчальний посібник, 28 навчально-методичних видання, 16 патентів.

Носенко Т.Т. здійснює керівництво науковою роботою аспірантів, магістрантів та студентів.

Один аспірант підготовлений до захисту дисертації.

Професор Мілюкін М.В.
милюкин.jpg

Професор кафедри технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів, кандидат технічних наук Мілюкін Михайло Васильович.

Доцент Подобій О.В.
Podobii-OV.jpg

    Доцент кафедри технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів, кандидат технічних наук Подобій Олена Валеріївна. Виконує обов'язки заступника завідуючого кафедри.

    У 1997р.закінчила Український державний університет харчових технологій (нині Національний університет харчових технологій), за спеціальністю технологія цукристих речовин (спеціалізація «Мікробіологія виробництва цукристих речовин», отримала диплом з відзнакою та кваліфікацію «інженер-технолог».
У 2001 році розпочала викладацьку діяльність на посаді асистента кафедри біотехнології мікробного синтезу. У 2005 році була переведена на посаду асистента кафедри фізичної і колоїдної хімії, далі працювала доцентом цієї ж кафедри, з 2012 по 2014 рік виконувала обов’язки завідувача кафедри фізичної і колоїдної хімії. Приймала активну участь у відкритті у 2011 році напряму підготовки 6.051301 «Хімічна технологія», згодом у започаткуванні магістерської програми за спеціальністю «Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів» та її розвитку у НУХТ.
Підготувала та захистила у 2008 році дисертацію на тему: «Удосконалення технології вилучення цукрози із міжкристального розчину утфелю останньої кристалізації» та отримала вчений ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.05 – Технологія цукристих речовин та продуктів бродіння.
Вчене звання доцента кафедри фізичної і колоїдної хімії отримала у 2010 році.
Є автором понад 90 публікацій, в т.ч. 2 навчальних посібників з Грифом МОН України  «Колоїдна хімія» та «Фізична та колоїдна хімія», 35 статей, які опубліковані в провідних іноземних та українських фахових виданнях, з яких 3 статті реферовані базою SCOPUS.

Доцент Бабенко В.І.

    Доцент кафедри технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів, кандидат технічних наук Бабенко Валерій Іванович.

    Закінчив Харківський політехнічний інститут у 1976 р. за спеціальністю «Технологія жирів», кваліфікація інженер хімік-технолог. Кандидат технічних наук з 1988 р., вчене звання доцента отримав у 1991 р. Стаж науково-педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ–ІV рівня акредитації – 21 рік, з них 9 років в Національному університеті харчових технологій. Автор та співавтор понад 65 публікацій, серед яких 56 наукових і 9 навчально-методичних, в т.ч. 20 статей у фахових і закордонних виданнях, 12 авторських свідоцтв на винаходи та корисну модель.

    Напрям індивідуальної наукової роботи пов'язаний з реалізацією маловідходних технологій рафінації на сепараційній установці. Бабенко В.І. виконує значний об’єм наукової роботи щодо удосконалення технологій з переробки жирів, зокрема з розробки рецептур майонезної продукції з заданими властивостями.

    Виконує обов’язки відповідального за організацію профорієнтаційної роботи та дипломного і курсового проектування студентів кафедри, здійснює керівництво науково-дослідною роботою магістрантів.  

Доцент Бахмач В.О.

    Доцент кафедри технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів, кандидат технічних наук Бахмач Володимир Олександрович.

    Закінчив Український державний університет харчових технологій у 1997 р. за спеціальністю «Технологія жирів і жирозамінників», кваліфікація  інженер технолог з технології жирів і жирозамінників. Кандидат технічних наук з 2014 р., вчене звання доцента отримав у 2016 р. Стаж науково-педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ–ІV рівня акредитації – 17 років, постійно в Національному університеті харчових технологій. Автор та співавтор понад 55 публікацій, серед яких 17 наукових статей у фахових виданнях, в т.ч.  5 закордонних, підготовлено 7 методичних рекомендацій та 1 конспект лекцій, 5 патентів на корисну модель України. Апробовано на підприємствах галузі та впроваджено у навчальний процес 5 технологій та рецептур майонезів і соусів.

    Наукова робота пов’язана з удосконаленням технології виробництва майонезних соусів та продуктів спеціального призначення з використанням біологічно-активних компонентів. Зокрема, доц. Бахмач В.О. науково обґрунтував та практично реалізував технологію виробництва майонезів на основі комплексного стабілізатора з використанням поліцукридів камеді ксантан, гуара та рожкового дерева.

Бахмач В.О. виконує обов’язки відповідального за практичну підготовку студентів на кафедрі, куратор академічної групи, приймає участь в науково-дослідній роботі студентів і магістрантів.

Доцент Біла Г.М.
Bila-HM.jpg

    Доцент кафедри технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів, кандидат хімічних наук Біла Галина Миколаївна.

У 1996 році закінчила Чернівецький державний університет ім. Ю.Федьковича (нині – ЧНУ ім. Ю.Федьковича) та отримала диплом спеціаліста Хіміка. Викладача хімії за спеціальністю “Хімія”.

З 1992 року по 1997 рік пройшла перепідготовку за спеціальністю “Хімія” із спеціалізацією “Хімія забруднень навколишнього середовища” на кафедрі інженерної екології та ресурсозбереження цього ж університету, та отримала диплом спеціаліста із спеціалізацією “Хімія забруднень навколишнього середовища”.
З 1998 р. по 2002 р. аспірант Інституту біоколоїдної хімії ім. Ф.Д. Овчаренка НАН України за спеціальністю 02.00.11 «Колоїдна хімія» з відривом від виробництва.
З 15.11.2000 р. по 01.09.2001 р. проходила стажування за кордоном в Інституті фізичної хімії Болгарської Академії наук (м.Софія) та Вищому інституті харчової та смакової промисловості м. Пловдив, Болгарія.
Кандидат хімічних наук з 2002 року. Тема дисертації “Електроповерхневі, реологічні та осмотичні властивості колоїдного кремнезему”. Після закінчення аспірантури з 2002 по 2004 р. працювала провідним інженером та молодшим науковим співробітником відділу фізичної хімії дисперсних мінералів Інституту біоколоїдної хімії ім. Ф.Д. Овчаренка НАН України.
У 2003 році призначена стипендія НАН України для молодих учених та премійована в рамках програми “Наносистеми, наноматеріали та нанотехнології”.

Має більше 100 публікацій, в тому числі 43 наукові статті: у фахових виданнях – 31, за кордоном з яких – 22, 16 робіт науково-методичного характеру (12 видано за кордоном), 57 тез доповідей, 4 Патенти України на корисну модель, один навчальний посібник “Аналітична хімія. Метал-індикаторний метод дослідження комплексів у розчині” для студентів, магістрантів, аспірантів вищих закладів освіти, а також хіміків-аналітиків і викладачів, які застосовують фотометричний аналіз у наукових дослідженнях, 2 тести для оцінювання знань та самопідготовки для студентів спец. напрямів 0917, 0929, 0708, методичні рекомендації.

Доцент Бойчук Т. М.
Boichuk-TM.jpg

    Доцент кафедри технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів, кандидат хімічних наук Бойчук Тетяна Михайлівна.
    Закінчила у 2002 р. Черкаський державний технологічний університет, отримала кваліфікацію магістра хімічної технології неорганічних речовин, інженерії та промислової екології за спеціальністю „Хімічна технологія неорганічних речовин”. Під час навчання брала активну участь у науково-дослідницькій роботі кафедри та у громадському житті колективу. Отримала відзнаку міського голови м. Черкаси за участь у підготовці та проведенні наукової молодіжної конференції “Молодь Черкащини за якісну питну воду”.
У 2002 р. вступила до аспірантури з відривом від виробництва Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України, м. Київ. У 2009 році захистила дисертацію „Вплив складу Fe-, Co-вмісних каталізаторів на основі цеолітів та ZrO2 на розклад та відновлення оксиду азоту(І)” на здобуття ступеня кандидата хімічних наук зі спеціальності 02.00.15 – хімічна кінетика і каталіз. З 2009 р. працювала на посаді наукового співробітника відділу каталітичних окисно-відновних процесів Інституту фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського НАН України. 2008-2010 рр була стипендіатом НАН України для молодих вчених, 2011-2013рр – стипендіатом Президента України для молодих вчених. Брала участь у школах з каталізу, що проводилися в м. Санкт-Петербург та м. Новосибірськ. Під час роботи в ІФХ працювала в оргкомітеті наукових всеукраїнських та міжнародних конференцій з нанокаталізу, проблем забруднення та очистки повітря, тощо.
Сфера наукових інтересів: каталізатори і процеси комплексної очистки викидних газів промисловості та автотранспорту, особливо від оксидів азоту (І та ІІ); процеси продукуючого каталізу за участю закису азоту, зокрема  окислювального дегідрування пропану в присутності N2O з одержанням пропілену.
Cпівавтор 22 наукових статей, 30 тез доповідей, 1 патента України, 1 навчального видання.
15 статей опубліковано у журналах, індексованих наукометричною базою SCOPUS. Індекс Гірша — 4 (база SCOPUS).

Доцент Радзієвська І.Г.

    Доцент кафедри технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів, кандидат технічних наук Радзієвська Ірина Гіронтіївна.

    В 2004 році закінчила Національний університет харчових технологій і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Технологія жирів і жирозамінників» та здобула кваліфікацію магістра з технології жирів і жирозамінників. Кандидат технічних наук з 2010 р., стаж науково-педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ–ІV рівня акредитації – 10 років. На посаді доцента кафедри технології жирів і парфумерно-косметичних продуктів працює з 01.02.2012 року.

    Радзієвська І.Г. працює над розроблення технологій харчових продуктів оздоровчої та профілактичної дії з метою створення жирового продукту збалансованого жирнокислотного складу зі зниженим вмістом холестеролу та транс-ізомерів жирних кислот. Вона науково обґрунтувала та практично реалізувала напрямок створення технології нових функціональних жирових продуктів – купажованих тваринно-рослинних жирів.

    Керує студентською науково-дослідною роботою, готує студентів до участі в предметних олімпіадах та конкурсах. Як співвиконавець, проводить дослідження при виконанні  держбюджетних науково-дослідних робіт МОН України. 

    Автор та співавтор 80 публікацій, серед яких 64 наукових, в т.ч. 26 статей у фахових виданнях, 1 наукова монографія.

Доцент Романовська Т.І.

     Доцент кафедри технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів, кандидат технічних наук Романовська Тетяна Іванівна.

     В 1987 році закінчила Київський технологічний інститут харчової промисловості (нині НУХТ) за спеціальністю «Технологія бродильних виробництв». Кандидат технічних наук з 1994 р., вчене звання старшого наукового співробітника отримала у 2000 р., вчене звання доцента – у 2006 р. Стаж роботи за спеціальністю 29 років, з них науково-педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ–ІV рівня акредитації 15 років у Національному університеті харчових технологій. Має понад 200 публікацій, серед яких монографія, 10 навчально-методичних видань, понад 20 патентів.

     Романовська Т.І. розробила технології комплексної переробки відходів виробництва олії, застосування електрофізичних і мікробіологічних методів контролю якості жировмісних продуктів. Нині розробляє технології отримання вовняного жиру та продуктів і препаратів для харчових, косметичних і фармацевтичних виробництв, що мають функціональні та оздоровчі властивості.

    Романовська Т.І. виконує обов’язки секретаря, відповідає за зв’язки кафедри з бібліотекою, відповідальна за виховну роботу кафедри, здійснює керівництво науково-дослідною роботою студентів, зокрема магістрів.

Доцент Сабадаш Н.І.
Sabadash-NI.jpg

     Доцент кафедри технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів, кандидат технічних наук Сабадаш Наталія Іванівна.

У 2004 р. закінчила з відзнакою Національний університет харчових технологій та здобула кваліфікацію магістра за спеціальністю “Технологія цукристих речовин“ (спеціалізація – Технологія крохмалю та крохмалепродуктів).

У 2009 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (спеціальність 05.18.05 – Технологія цукристих речовин та продуктів бродіння) на тему «Удосконалення технології високомальтозних сиропів із кукурудзяного крохмалю».

З 2008 р. працює асистентом кафедри фізичної і колоїдної хімії НУХТ.
У 2013 р. переведена на посаду доцента цієї ж кафедри. У 2015 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри фізичної і колоїдної хімії.

Є автором 77 публікацій, у тому числі 7 навчально-методичних публікацій та 70 наукових, з яких 21 стаття, 6 патентів, 43 тези, які опубліковано в провідних іноземних та українських виданнях.

Активно займається підготовкою висококваліфікованих фахівців випускового напряму. Результати наукових робіт, що виконані під керівництвом Сабадаш Н.І., щороку представлені на багатьох конференціях та Всеукраїнських конкурсах, на яких студенти займають призові місця

Доцент Фесич І.В.
Fesych-IV.jpg

     Доцент кафедри технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів, кандидат хімічних наук Фесич Ігор Володимирович.

2008 р. закінчив хімічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Хімія» (диплом з відзнакою) та здобув кваліфікацію хіміка (неорганічна хімія), викладача.

2008-2011 рр. навчався в аспірантурі на кафедрі неорганічної хімії хімічного факультету з відривом від виробництва.Листопад 2011 р. захистив дисертаційну роботу на тему “Синтез та властивості складнооксидних сполук на основі Co, Ni, Cu” під керівництвом професора Неділько С.А. за спеціальністю 02.00.01 – «неорганічна хімія» (диплом кандидата наук ДК № 004942, виданий на підставі рішення Атестаційної колегії від 17 лютого 2012 року). З квітня 2011 р. працював на посаді інженера ІІ категорії на кафедрі неорганічної хімії.  З серпня 2012 р. переведений на посаду молодшого наукового співробітника згідно з наказом ректора. З 2013 р. обраний на посаду молодшого наукового співробітника за конкурсом для виконання держбюджетної теми «Синтез та дослідження складнооксидних та різнометалічних координаційних сполук як основи нових поліфункціональних матеріалів». З вересня 2014 р. і по сьогоднішній день працює на посаді старшого викладача (0,5 посадового окладу) на кафедрі за сумісництвом.  Проводить лабораторні заняття з дисциплін «Фізична і колоїдна хімія», «Поверхневі явища та дисперсні системи», «Хімічні методи аналізу харчових добавок та косметичних засобів», «Хімія та технологія косметичних засобів», «Загальна хімічна технологія», «Хімія ПАР».

Приймає активну участь у роботі зі студентами, зокрема здійснює наукове керівництво курсовими проектами (4 студенти), дипломними проектами (2 диплома бакалавра з відзнакою) та бакалаврськими роботами (4 студента).

Співавтор 80 наукових публікацій, з них 21 статей, більша частина з яких входить до науковометричних баз Scopus, Index Copernicus, Ulrich’s Periodicals Directory, Google Scholar, Україніка наукова та 59 тез доповідей на всеукраїнських та міжнародних конференціях. Загальна кількість публікацій в SCOPUS – 5.

Доцент Шеманська Є.І.

     Доцент кафедри технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів, кандидат технічних наук Шеманська Євгенія Іванівна.

    В 2000 році закінчила Український державний університет харчових технологій (нині НУХТ) за спеціальністю «Технологія жирів і жирозамінників». Кандидат технічних наук з 2011 р., вчене звання доцента отримала у 2015 р.

    Стаж науково-педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ–ІV рівня акредитації – 16 років, з них 14 років в Національному університеті харчових технологій.

    Автор та співавтор понад 77 публікацій, серед яких 65 наукових і 12 навчально-методичних, в т.ч. 20 статей у фахових і закордонних виданнях, 3 патенти.

    Шеманською Є.І. виконано значний об’єм наукової роботи щодо розроблення технологій харчових продуктів оздоровчо-профілактичної дії, збалансованого жирнокислотного складу та підвищеної біологічної цінності. Вона науково обґрунтувала та практично реалізувала технологію функціональних жирових продуктів на основі фосфоліпідів та есенціальних жирних кислот.

    Шеманська Є.І. виконує обов’язки відповідального за наукову роботу та дистанційне навчання кафедри, є куратором групи, здійснює керівництво науково-дослідною роботою студентів і магістрантів.

асистент Вовк Анна Олександрівна
vovk-ao-10-01-2022.jfif
bottom of page